Kharkiv

61001, Kharkov, Zahysnykiv Urkainy Square, 15